श्रमिकहरुको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण सम्बन्धमा

श्रमिकहरुको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण सम्बन्धमा

श्रमिकहरुको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण सम्बन्धमा

श्रमिकहरुको न्यूनतम पारिश्रमिकका सम्बन्धमा चियावगानका मजदुर वाहेक उद्योग प्रतिष्ठानमा काम गर्ने श्रमिकहरुका लागि २०७८ श्रावण १ गतेदेखि लागु हुने गरी न्यूनतम तलव र महंगी भत्ता समेत गरी न्यूनतम पारिश्रमिक रु. १५,०००।– निर्धारण गरी सरकारले राजपत्रमा सूचना समेत प्रकाशनगरिसकेको छ ।